Prejsť na obsah

Podmienky používania webu

Používatelia Stránky (ďalej len „Používatelia“) nie sú oprávnení uvedené údaje a informácie nahrať – úplne alebo čiastočne – na akékoľvek úložné zariadenie, ani ich bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti WOOD & Company nesmú kopírovať, vysielať alebo používať na komerčné účely, s výnimkou ich kopírovania na osobné použitie.

WOOD & Company si vyhradzuje právo tieto informácie a všetky funkčné a prevádzkové špecifikácie Stránky podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia kedykoľvek meniť. WOOD & Company vynaloží svoje najlepšie úsilie, aby zabezpečila spoľahlivosť, správnosť, presnosť a aktuálnosť informácií poskytovaných prostredníctvom Stránky. WOOD & Company nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo nepresnosti v obsahu Stránky.

WOOD & Company nenesie zodpovednosť za obsah akejkoľvek webovej stránky, z ktorej Užívateľ – prostredníctvom hypertextového odkazu – získal prístup na Stránku, ani za obsah akejkoľvek webovej stránky, ku ktorej Užívateľ – prostredníctvom hypertextového odkazu – získal prístup zo Stránky.

WOOD & Company nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu či škodu vzniknutú z akéhokoľvek dôvodu Užívateľovi na základe webovej stránky, ku ktorej získal prístup.

WOOD & Company takisto neprijíma žiadnu zodpovednosť za nepriaznivé dôsledky akéhokoľvek či už krátkeho alebo dlhšieho oneskorenia alebo výpadku internetu alebo činnosti Stránky v dôsledku výpadku prúdu, zlyhania telefónneho spojenia, poruchy internetu alebo okolností mimo kontroly WOOD & Company.

 

Pre podrobnejšie informácie alebo objasnenia, prosím, kontaktujte prevádzkovateľov uvedených v časti Stránky označenej ako „Kontakt“.